วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2554

บันทึกการเรียน 15

ครั้งที่ 15  วันพุธที่ 28 กันยายน 2554
    
         ความรู้ที่ได้รับ

                    อาจารย์ได้สรุปเนื้อหาวิชาทั้งหมดที่เรียนมาว่าเรียนแล้วได้อะไรบ้างให้นักศึกษาช่วยกันตอบ เช่น
           - เทคนิคการผลิตสื่อ
           - ความถูกต้องและความเหมาะสมในการนำไปใช้
           - การทำงานร่วมกับผู้อื่น
           - วัตถุประสงค์ในการทำสื่อ
           - ประเภทของสื่อ
           - การใช้ความคิดสร้างสรรค์
             ฯลฯ
           - หัวใจหลักของเกมส์การศึกษา คือ สาระ
           - การเรียนรู้ คือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
          - พัฒนาการ คือ ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

อาทิตย์หน้าอาจารย์นัดสอบ

วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2554

บันทึกการเรียน 14

ครั้งที่ 14  วันพุธที่ 21 กันยายน 2554
    
         ความรู้ที่ได้รับ

       *หมายเหตุ : เนื่องจากนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จัดการแสดงนาฏศิลป์ไทย 
ในรายวิชา   การจัดประสบการณ์นาฏศิลป์และเพลงสำหรับเด็กปฐมวัย (EAED2203)
ณ  อาคารจันทรา-กาญจนาภิเษก  (ช้น8)

บันทึกการเรียน 13

ครั้งที่ 13  วันพุธที่ 14 กันยายน 2554
    
         ความรู้ที่ได้รับ

         -อาจารย์ได้อธิบายถึงเกมการศึกษาและได้บอกวิธีการทำเกมการศึกษาที่ถูกต้อง
และอาจาร์ได้ตรวจบล็อคของนักศึกษา

บันทึกการเรียน 12

ครั้งที่ 12 วันพุธที่ 7 กันยายน 2554
     ความรู้ที่ได้รับ
           -อาจารย์ได้อธิบายถึงเรื่องเกมการศึกษาและให้นักศึกษาจับกลุ่มกลุ่มละ4-5คน
เพื่อจัดทำเกมการศึกษาในแต่ละหน่วย  จัดกลุ่มเสร็จอาจารย์ให้จับฉลากว่า
แต่ละกลุ่มจะได้หน่วยอะไรโดยกลุ่มข้าพเจ้าได้ สัปดาห์ที่ 1 หน่วยปฐมนิเทศ
และอาจารย์ได้แจกกระดาษแข็งให้นักศึกษานำกลับไปทำเกมการศึกษาเป็นกลุ่ม
แล้วนำไปมาส่งในคาบถัดไปวันอังคารที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2554

วันจันทร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2554

บันทึกการเรียน 10

ครั้งที่ 10 วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2554
     ความรู้ที่ได้รับ
          -วันนี้อาจารย์ได้ทบทวนสื่อที่นักศึกษาทำว่าทำได้กี่แบบแล้วอาจารย์ก็ได้อธิบายถึงการทำสื่อสำหรับเด็กปฐมวัยว่าสื่อต้องสอดคล้องกับวิธีการที่ทำให้เกิดการเรียนรู้และการเรียนรู้คือเด็กสามารถเรียนรู้เพื่อนเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อความอยู่รอด
งานที่ต้องทำ
      -จับกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน ให้นำขวดน้ำพลาสติกมาประดิษฐ์เป็นสื่อการเรียนการสอนเด็กปฐมวัยกลุ่มละ1ชิ้นพร้อมเขียนวิธีการทำสื่อและประโยชน์ของสื่อ

วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2554

บันทึกการเรียน 9

ครั้งที่ 9 วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2554
     ความรู้ที่ได้รับ
            วันนี้อาจารย์ได้ให้นักศึกษาส่งงานที่ได้สั่งไป พร้อมกับผลงานที่ได้จากการอบรมเมื่อวันอาทิตย์ ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2554 มีดังนี้
            - สมุดเล่มเล็ก
            - ขั้นตอนการวาดรูป
            - การทำภาพ รูปปาก
            - Popup ดอกไม้ กวาง แตงโม
            - ตัวการ์ตูนชักปากขยับได้
            - นกน้อย
            - ป้ายนิเทศ
           จากนั้นอาจารย์ได้ให้นักศึกษาจับกลุ่ม 4 คน/กลุ่ม เพื่อเล่นเกมการศึกษาของเด็กปฐมวัย 6 เกม
                ท้ายคาบอาจารย์อธิบายถึงการเล่นเกมทั้งหมดและให้นักศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็น จากการเล่นเกมการศึกษาในหัวข้อที่ว่า เล่นแล้วได้อะไร               - เกมการศึกษา  เด็กได้ลองผิดลองถูกในการเล่น ได้สังเกต รู้จักเปรียบเทียบ
               - อาจารย์ได้นำหนังสือ Popup  เรื่อง สัตว์ป่า นำมาเป็นตัวอย่างในการทำสื่อ Popup
และอาจารย์ได้บอกว่าจากการที่เราได้ทำสื่อหลายๆชิ้นช่วยทำให้เราสามารถนำไปใช้ในการเรียนได้ตลอดเวลา เช่น จัดป้ายนิเทศ และสามารถนำไปใช้ในการฝึกสอนเด็กได้ เช่นกัน
                 ดังนั้น จึงเห็นได้ว่า จากการทำงานทุกชิ้นไม่แต่ว่าจะทำไปเพื่อเสร็จงานทั้งนั้น แต่ทุกชิ้นงานที่ทำไปล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ ในการเรียนการศึกษาปฐมวัยทั้งสิ้น และสามารถนำไปใช้ในการจัดทำสื่อการสอนของเด็กได้ในอนาคต